Stimuleer uw personeel om vakantiedagen op te nemen. Vakantie is belangrijk om weer op te laden en vol energie het werk weer te hervatten. Wordt uw werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan is het belangrijk dat de werknemer dit zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur bij de werkgever meldt. De dagen waarop de werknemer ziek is, tellen niet als vakantiedagen. Uw werknemer kan ze dus later opnieuw opnemen. De werknemer moet wel een telefoonnummer achterlaten waarop hij te bereiken is, maar ook op zijn vakantieplaats zich onder behandeling van een arts stellen en de bewijzen hiervan bewaren.

Het is belangrijk dat de werknemers van deze regels op de hoogte zijn. Heeft u al een verzuimprotocol? Het is van groot belang om de te zetten stappen op papier te hebben. Zo weet iedereen hoe het werkt bij een ziekmelding. De te zetten stappen moeten aansluiten bij de Wet verbetering poortwachter en hierin neemt u uiteraard specifieke regels op die voor uw bedrijf gelden.

Een ander punt inzake de vakantie uren:  Hebben uw werknemers nog veel vakantiedagen staan? Informeer hen tijdig over het aantal dagen. De niet opgenomen wettelijke vakantiedagen komen over het voorliggende jaar op 1 juli van het daarop volgende jaar te vervallen, mits werknemer tijdig schriftelijk is gewezen op het bestaan van een nog openstaand tegoed, in de gelegenheid is gesteld die dagen alsnog voor 1 juli op te nemen en informatie heeft gekregen over de consequentie wanneer dit niet gebeurt.